นโยบายการขอยกเลิกการเข้าพัก

นโยบายการขอยกเลิกการเข้าพัก

"การจองห้องพักนี้เป็นการจองแบบไม่สามารถขอคืนเงินได้"  

ยกเว้นตามเงื่อนไขดังนี้

  1. แจ้งยกเลิกการเข้าพัก ล่วงหน้า 3 วัน  ก่อนวันเช้าพัก    คืนเงินเต็มจำนวน จากยอดเงินค่าห้องพักที่ชำระทั้งหมด
  2. แจ้งยกเลิกการเช้าพัก ล่วงหน้า 2 วัน  ก่อนวันเข้าพัก    คืนเงิน 70%   จากยอดเงินค่าห้องพักที่ชำระทั้งหมด
  3. แจ้งยกเลิกการเข้าพัก ล่วงหน้า 1 วัน  ก่อนวันเข้าพัก    คืนเงิน 50%   จากยอดเงินค่าห้องพักที่ชำระทั้งหมด

 711
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์